Verksamhet

Sladö byalag.

Verksamheten drivs av byalagets arbetsutskott som har 5 medlemmar. Byamannen är ordförande.

AU:s poster är vakanta, och bemannas tills vidare av 3 personer: Kerstin Gustavsson, Anja Coe, Ulrika Lindahl.

Arbetsutskotet rapporterar till Byastämman som hålls varje år första lördagen i augusti. Byastämman, där varje gård har en röst, beslutar vad AU skall arbeta med.

Byalagets ändamål är, enligt stadgarna, att hantera situationer, problem, utvecklingsfrågor och övriga frågor som stämman beslutar och som berör samtliga fastigheter på Sladö. Ett viktigt ändamål med byalaget är att stödja och utveckla de näringar som finns på ön. Byalaget skall i sitt arbete sträva efter att främja för ön väsentliga naturvårdsintressen och att bevara öns särart. Byalaget innebär också möjlighet till information i frågor som berör fastighetsägarna.

Sladö FVO.

Föreningen förvaltar fisket inom Sladö fiskevårdsområde. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen.

Sladö fiskevatten är indelat i ett antal lotter omfattande fisket i dels "flundrevatten", dels "homvatten", dels "skötfiskevatten" och dels "övriga fiskevatten". Lotterna brukas i en turordning och skiftas varje år.

Medlemmar i föreningen är alla fastigheter med fiskerätt.

Fiskestämma hålls varje år första lördagen i augusti (samma dag som byastämman).

Föreningens styrelse verkställer fiskestämmans beslut, förvaltar föreningens tillgångar och svarar för dess angelägenheter.

Ordförande är Björn Sandgren och sekreterare Lennart Lindén.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.